Thư viện tỉnh Bình Phước
Giờ hoạt động: 8:00 - 17:00 (Thứ 2 đến thứ 7)

Chức năng nhiệm vụ


- ​Chức năng: Quản lý về công tác thư viện. Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin , sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

- Nhiệm vụ: Thư viện có nhiệm vụ tổ chức phục vụ tốt bạn đọc; Xây dựng vốn tài liệu ( sách, báo …) phù hợp với trình độ, nhu cầu của cán bộ nhân dân, với đặc điểm và yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố; Thường xuyên tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền giới thiệu sách, báo để thu hút người đọc đến sử dụng vốn tài liệu của thư viện; Tổ chức các đợt vận động đọc sách, báo; Tham gia xây dựng và phát triển mạng lưới thư viện, phòng đọc trong trường học và xã, phường, khóm, ấp.